És possible seguir fent créixer la democràcia d’arrel?

576_1401034083z35

Els mossos exaltant la legalitat vigent davant del Casino de Vic.

Article publicat als Quaderns Illacrua 195 del Setmanari Directa 363

Que la junta electoral central ho hagi prohibit n’és una prova: la idea del multirreferèndum té força. L’acte de parar la taula i cridar a votar és radical. Reclama l’atenció sobre qüestions de vital importància i ho fa promovent una metodologia compromesa amb la confluència cooperativa de la ciutadania organitzada per la transformació social. Aquesta primavera ha brotat desobedient a moltes viles i ciutats donant a conèixer una eina de referèndum obert, en els camins d’una democràcia d’arrel, creixent i directa. Com podem fer-ho per a que segueixi arrelant i donant fruits?

La proposta ve d’antic i alhora és innovadora. Combina vot electrònic i presencial en una convocatòria multi-temàtica. És una eina de futur perquè està orientada a la re-apropiació de la política en un moment en que aquesta requereix, amb urgència, pràctiques de ciutadania imaginatives. Promou l’ideal d’una democràcia de carrer, que posi en les mans de les persones el dret a decidir sobre problemàtiques comunes. Invoca la necessitat de repensar el distanciament entre l’acció social institucional i sacralitzada, d’una banda, i la que fa la ciutadania activa i és menystinguda de manera reiterada, de l’altra. Diu a crits una cosa que fa temps que fa rum-rum:  que, aquí, la participació canta.

És possible seguir sent d’esquerres?

Al llibre ¿Podemos seguir siendo de izquierdas? (Pamfleto en si menor)- (Pol·len Edicions, 2014), l‘escriptor i filòsof Santiago Alba Rico respon a aquesta pregunta tan pertinent  amb una triple afirmació. Planteja la urgència de ser econòmicament subversives, políticament reformistes i alhora elaborar un programa conservador en el sentit antropològic. Tot això és necessari, per aquest autor, per donar significat al fet de ser d’esquerres avui en dia. Aquesta tríada es pot resseguir també en les preguntes plantejades pel multireferèndum i ens anticipa les línies d’acció per la justícia social democràtica d’aquest nou mil·lenni.

Una de les coses que potser més s’han dit del multireferèndum és que alerta que la mobilització ciutadana passa per abordar la complexitat i la complementarietat entre lluites socials. Pretén oferir aplicacions per a la simbiosi de les multituds que cerquen mecanismes de governança i treballen en xarxa amb un sentit democràtic. Aquest reconeixement es duu a terme des d’una postura que ressalta el valor de crear un llenguatge crític preocupat per la construcció d’espais comuns i punts d’acord. Un argumentari que pot promoure la institucionalització de polítiques públiques orientades a preservar la possibilitat de vida i llibertat col·lectives. 

Preguntes a l’arrel del problema

És evident que no hi ha canvi d’estatus polític sense una visió multidimensional de la jugada. Per Alba Rico, davant d’un sistema d’explotació resilient i innovador -en constant revolució permanent- esdevé necessari plantejar un trencament radical amb el mercat com a regulador universal de les relacions socials. Ser revolucionàries en l’àmbit econòmic vol dir, també, subvertir el dogma capitalista en el món de les idees. Destituir les regles de joc de l’abecedari neolliberal amb arguments i actuacions rigoroses que posin l’economia al servei de les persones. Practicar el decreixement és l’opció més sensata – més aviat l’única- que tenim per perdurar com a societat. Al marge de que ens sigui impossible aplicar-lo a tots els àmbits de la nostra vida cotidiana com a individus, la seva planificació a nivell institucional hauria de ser de llei perquè és necessària per a vehicular canvis en tants àmbits com sigui possible. Això, però, implica un gir copernicà en el pensament i l’acció sobre les pràctiques econòmiques en l’esfera pública. Si, a Intenet, on la informació flueix amb menys problemes, sembla que aquest canvi de xip ja s’ha fet, en la discussió política dels mitjans de comunicació o en el si de les administracions, no passa el mateix. Dir un gir copernicà vol dir promoure un canvi de mentalitat que es converteixi en canvi d’hàbits.

Posar taules al carrer i demanar vots és una manera de materialitzar aquest anhel. El repte esdevé trencar amb l’imperi del mercat com a sistema de dominació cultural. Una cosa que sense aquest tipus d’iniciatives semblaria inabastable, però que, convertit en pregunta dicotòmica, esdevé plausible. Anar a l’arrel material del problema, molt més enllà de la responsabilitat social corporativa, apostant per la cooperació i el desenvolupament local com a principis territorials bàsics d’un altre tipus de política econòmica. Perquè hi ha una altra manera de fer i pensar la política econòmica, i això és lo que emergeix de totes les preguntes del multireferèndum.

Així, el multireferèndum actua com a denuncia del cluster mafiós i cleptocràtic -legitimat per la sociovergència- que fomenta les ludopaties, l’esclavatge sexual i el turisme gastro-depredador, amb iniciatives com la de BCN World. Aquesta mateixa oligarquia ens situa a la cua del món en transferència del coneixement, mentre que l’atracció de capitals, o valors com la competitivitat i el mite de la creació de llocs de treball, continuen essent dominants en el pobre discurs econòmic dels partits polítics hegemònics. Si la batalla política s’esmuny en el magma líquid de l’esfera pública, el repte dels moviments socials és posar les arrels sobre la taula i omplir copes amb sintagmes líquids -com l’economia solidària-, que han de possibilitar les múltiples formes que té la vida. La nostra arma principal és recuperar sabers i construïr alternatives.

La revolució permanent capitalista

Alba Rico destaca la importància de reivindicar el dret i l’acció de la justícia com a mecanismes que, malgrat ser molt imperfectes, constitueixen l’única eina amb què comptem les classes explotades per neutralitzar la revolució permanent capitalista. En la línia de fer possible un canvi democràtic en la política econòmica, és urgent poder auditar el saqueig financer de les administracions públiques. Actualment, les elits estan orquestrant un espoli que és naturalitzat com si es tractés d’un esdeveniment meteorològic. Davant d’això, cal reivindicar l’estat de dret per l’esquerra i fer-ho sense complexos, fins i tot els sectors llibertaris. Això passa per intervenir en les narratives discursives dominants i exigir que es depurin responsabilitats. De nou ens trobem amb el repte de dotar de sentit, amb arguments i mecanismes de control, la necessitat imperativa de regular el mercat. La pregunta que es planteja en el marc de multireferèndum de cara a no acceptar la legitimitat del deute i realitzar-ne una auditoria ciutadana és clara i ens situa davant la tasca de desemmascarar de manera pública les mentides repetides d’un sistema que avança inexorablement cap al desastre.

Un cop identificat el problema, cal que siguem capaços de tractar-lo. Contra formes d’explotació com la deutecràcia neolliberal, no tenim altra opció que reivindicar la utilitat d’un marc jurídic democràtic. No ens serveix massa reafirmar-nos en l’evidència que tot està podrit. Reconstruir la utilitat ciutadana del dret és l’única opció que tenim per fer valer els interessos de la majoria. Aquesta qüestió va relacionada de manera directa amb fer possible les cada dia més minvades probabilitats de conservació del planeta i de l’espècie. No és fàcil ni immediat. A part d’un marc jurídic efectiu, calen pràctiques i arguments a favor del suport mutu.

El que és just i necessari

Segons Alba Rico, l’argumentari és el l’apartat més fluix de les esquerres d’avui. Si l’estat del benestar i les seves institucions són desmantellades per la contrareforma neolliberal és, entre d’altres factors, per manca d’idees a l’esfera pública sobre el que és just i necessari. Els arguments a favor de l’eficiència i eficàcia dels serveis públics, o sobre l’existència d’unes institucions compromeses amb els béns comuns requereixen d’una presa de posició, a escala local, sobre què és la democràcia i la justícia. És per això que és molt important l’amalgama propositiva de moviments socials constituents que es dona al voltant de processos com el multireferèndum. La capacitat d’articular respostes clares en termes de justícia social davant els múltiples reptes que tenim passa per afrontar la complexitat de manera oberta, posar-li nom i correlacionar àmbits d’acció. Només contemplant l’estreta interrelació entre política, cultura i economia, es pot donar valor a la democràcia participativa i la justícia social. Només superant la parcel·lació en àmbits d’acció, que acaba conduint a l’individualisme i la competitivitat, és possible pensar en formes de convivència més justes, pacífiques i cooperatives.

Reapropiació ciutadana

Malgrat la narrativa oficial descriu la política a les democràcies parlamentàries com un joc de majories, la realitat institucional de les postdemocràcies formals s’allunya molt d’aquesta idea. Un exemple inapel·lable de la fal·làcia representativa són les experiències recollides per les diferents entitats que han promogut aquesta consulta. Com tantes altres iniciatives, el multireferèndum neix de lluites anteriors que no han assolit plenament els seus objectius en termes d’institucionalització de polítiques públiques. En aquest sentit el multireferendum és conscient de la seva pròpia imperfecció des d’un principi i es defineix com un procés continuu, obert i transversal per a decidir i debatre sobre lluites que encara no han culminat.

Avui en dia, a casa nostra, potenciar la participació ciutadana va de la mà amb reclamar l’atenció sobre la fallida de la llei d’iniciatives legislatives populars, que gairebé cap dels partits amb representació al Parlament de Catalunya no ha sabut o volgut significar. Aquesta és una de les qüestions que aborda la primera convocatòria de multireferèndum, que planteja la importància de dotar-nos de mecanismes més efectius en el control democràtic de les institucions públiques. D’aquesta manera, es posen sobre la taula les imperfeccions monumentals del parlamentarisme i el sistema de partits en termes de democràcia participativa. Sortim a votar per una inciativa sabent que no serà reconeguda oficialment. Exercint la legitimitat que ens atorga l’acte democràtic per excel·lència, definim prioritats sobre què significa practicar el govern local, en les múltiples escales que configuren aquest poder.

Exercir la sobirania en un sentit local

Finalment, seguint a Alba-Rico, podem dir que, davant la revolucionària i constant innovació capitalista, un dels complexos que han tingut les esquerres ha estat definir-se en termes conservadors. Fer front a narratives destructores en constant procés de reinvenció sota els paràmetres immobilistes implica reivindicar la importància d’actuar amb un sentit conservador des dels moviments socials.

Que el multireferèndum tingui un dels seus epicentres en una assamblea pagesa com Som lo que sembrem, o que compti amb el suport de plataformes locals com Aturem la MAT (que va plantejar una pregunta local als territoris de la Selva, el Pla de l’Estany, el Gironès, l’Alt Empordà i el Baix Empordà) i Aturem el Fràcking, o que faci una pregunta sobre el control democràtic de l’energia a Catalunya -com va plantejar la Xarxa per la Sobirania Energètica- fa pensar en aquest sentit.

La lluita per una alimentació lliure de transgènics -que trenqui amb la demència de la indústria agroalimentària- és un dels camps d’acció política més determinants avui dia i té una relació directa amb la necessitat de tenir la mirada permanentment clavada als nostres orígens. En un futur immediat, la sobirania dels territoris en tots els sentits que fan referència a la supervivència ecològica cobrarà cada cop més importància. La lluita pel control democràtic de l’aigua, per exemple – a Lleida es va votar a favor del control públic de la gestió de l’aigua-, com passa també amb la batalla per una des-mercantilització de l’energia, són qüestions molt relacionades amb la necessitat de reconèixer-nos sense complexos com a sobiranes en la conservació d’aquells béns d’interès general que gaudim de manera col·lectiva i que són un indicador de la salut de la nostra vida plegades.

Una via d’esperança

Tenint en compte que, a Catalunya, el gen llibertari és dominant en el si dels moviments socials, la manera com s’ha plantejat aquesta consulta multi-factorial es pot caracteritzar com una proposta d’avantguarda per al perfeccionament dels mecanismes de presa de decisions democràtics. El més destacable -al marge de les qüestions que el multireferèndum posa sobre la taula a través de les preguntes sobre les quals gira aquesta primavera- és que suggereix una via d’esperança pel que fa als repertoris d’acció amb els que compten els moviments socials i la ciutadania organitzada per la transformació social al segle XXI. També no és descabellat afirmar que la metodologia que planteja el multirreferèndum ens dóna una pista clara d’en què consisteix la democràcia -si és que aquesta existeix-, en tant que procés de revolució permanent amb un respecte escrupolós per les arrels i amb l’ànim de fer escoltar i debatre la veu del carrer.

 

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s